Federatie van energie coöperaties in Zuidoost-Brabant


De samenwerking van de lokale energiecoöperaties richt zich op de volgende aspecten:

Herkenbaar regionaal aanspreekpunt

Het is van belang dat de lokale energiecoöperaties, naast het lokale gezicht, een duidelijk regionaal aanspreekpunt hebben. Vanuit dit aanspreekpunt kan een regionaal aanbod aan de RES (Regionale Energie Strategie) gedaan worden. Ook aanvragen voor participatie die niet via de geijkte weg terechtkomen bij de bestaande coöperaties, kunnen door FEZOB opgepakt worden. We behartigen de belangen van de energiecoöperaties en zorgen voor een goede regionale positionering.


Versterken organisatorische en coöperatieve ontwikkeling

Onze samenwerking maakt het mogelijk om lokale coöperaties te ondersteunen in hun professionalisering. Commerciële ontwikkelaars zijn gebaat bij draagvlak en zoeken samenwerking met lokale energiecoöperaties, zij verwachten een professionele gesprekspartner. De energiecoöperaties zelf zijn er ook van overtuigd dat ze enkel kunnen groeien als ze professionaliseren. De coöperaties pakken de professionele ontwikkeling zelf op. Door de samenwerking komen projecten, middelen en kennis om te professionaliseren sneller bij elkaar. FEZOB staat open voor professionele energiecoöperaties uit andere regio’s die activiteiten in de regio Zuidoost-Brabant willen oppakken.


Oprichten en ondersteunen nieuwe coöperaties

Bestaande coöperaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het snel opzetten van nieuwe energiecoöperaties in de regio. Als er een specifiek initiatief opgepakt dient te worden, kan er een nieuwe coöperatie voor op worden gericht. Via FEZOB kan er snel een beroep worden gedaan op de kennis en ervaring van de coöperaties op het gebied van financiën, marketing, communicatie, organisatie, juridisch en PV-techniek.


Financiering

De samenwerking kan een belangrijke rol spelen om financiering van projecten rond te krijgen. Denk aan voorfinanciering van de eerst stappen (initiatiefase, haalbaarheidsonderzoek). Bij veel projecten is het lastig om die eerste stappen te zetten omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn. FEZOB kan ervoor zorgen dat voorfinanciering wel tot stand komt door een netwerk op te bouwen. We maken afspraken met organisaties die dergelijke middelen beschikbaar kunnen stellen. Denk aan grotere coöperaties, investeringsfondsen, banken en bijdragen van lokale, provinciale en landelijke overheden. De samenwerking betekent ook dat we financieringsvragen kunnen bundelen om voor te leggen aan grotere investeerders, of door een regionale garantstelling af te spreken met lokale of provinciale overheden.


Exploitatie

Zon- en windprojecten hebben een lange exploitatieperiode van vijftien jaar en langer. Dit vraagt een lange adem van lokale besturen. Zij moeten administratie regelen, vragen beantwoorden van leden en de omgeving maar ook rekening houden met veranderingen wegens nieuwe wetgeving of nieuwe technologie. Door samen te werken kunnen we coöperaties ondersteunen door onderdelen samen op te pakken.


Vertegenwoordiging naar provinciale en landelijke participatie

Ervoor zorgen dat mensen meedoen aan de energietransitie vindt plaats op verschillende niveaus: lokaal (dicht bij de leden en gemeentelijk), regionaal (RES), provinciaal en landelijk (beleid, wetgeving). Op alle niveaus zijn ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de ontwikkelingen op lokaal niveau goed blijven aansluiten op landelijke ontwikkelingen. De regio is een uitstekende plek om lokale belangen te bundelen en te verwoorden naar provinciale en landelijke niveaus. Het is ook de plek om landelijke ontwikkelingen te vertalen naar lokaal. Door deze samenwerking kunnen we alle lokale coöperaties vertegenwoordigen richting provinciale en landelijke belangenorganisaties.


De aangesloten coöperaties

FEZOB is een netwerkorganisatie waarin energiecoöperaties met elkaar samenwerken. Projecten worden uitgevoerd door deelnemende coöperaties in de regio. FEZOB brengt kennis bij elkaar en behartigt de gezamenlijke belangen. Met als meest belangrijke doelstelling: deelnemende coöperaties versterken.

FEZOB wordt vertegenwoordigd door onderstaande personen:
– Andries Mulder
– Rudy Snel
– Ad van de Ven
– Iwan Gijsbers

FEZOB wordt gevormd door:

Deze coöperaties hebben samen meer dan 2.000 leden die eigenaar zijn van twee van de grootste collectieve zonneparken in Nederland, net als een tiental zonnedaken verspreid over de regio. Deze coöperaties zijn al betrokken bij diverse projecten voor grootschalige opwekking in de regio.

In de regio Zuidoost Brabant zijn nog meer energie coöperaties en verenigingen actief. Zij richten zich op energiebesparing en duurzame energie voor en op woningen. Samen zorgen ze er voor dat mensen in beweging komen om maatregelen te treffen om de energietransitie vorm te geven en de klimaatverstoring een halt toe te roepen.

Alle Energie initiatieven in Zuidoost-Brabant: