Federatie van energie coöperaties in Zuidoost-Brabant

De  samenwerking van de lokale energiecoöperaties richt zich op de volgende aspecten:

Herkenbaar regionaal aanspreekpunt 

Het is van belang dat de lokale energiecoöperaties, naast het lokale gezicht, een duidelijk regionaal aanspreekpunt hebben. Vanuit dit aanspreekpunt kan een regionaal aanbod aan de RES (Regionale Energie Strategie) gedaan worden. Ook andere aanvragen voor participatie die niet via de geijkte weg terechtkomen bij de bestaande coöperaties, kunnen door FEZOB opgepakt worden. We behartigen de overkoepelende belangen van de energiecoöperaties bij de RES, provinciaal en landelijk en zorgen voor een goede regionale positionering.

Versterken organisatorische en coöperatieve ontwikkeling 

Onze samenwerking maakt het mogelijk om alle lokale coöperaties te ondersteunen in hun professionalisering. Ontwikkelaars zijn gebaat bij draagvlak en zoeken samenwerking met lokale energiecoöperaties, zij verwachten een professionele gesprekspartner. De energiecoöperaties zelf zijn er ook van overtuigd dat ze enkel kunnen groeien als ze professionaliseren. Ook voor de coöperaties die het geven van adviezen als core business hebben is professionalisering van belang. Door de samenwerking komen projecten, middelen en kennis om te professionaliseren sneller bij elkaar.

Gezamenlijk wordt bekeken wat er nodig is om ook in de toekomst relevant te blijven, hoe dit gerealiseerd kan worden en hoe te leren van best practices en ervaringen van andere coöperaties.

Oprichten en ondersteunen nieuwe coöperaties 

Bestaande coöperaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het snel opzetten van nieuwe energiecoöperaties in de regio. Als er een specifiek initiatief opgepakt dient te worden, kan er een nieuwe coöperatie voor worden opgericht.  Via FEZOB kan er snel een beroep worden gedaan op de kennis en ervaring van de coöperaties op het gebied van financiën, marketing, communicatie, organisatie, juridisch en PV-techniek.

Vertegenwoordiging naar provinciale en landelijke participatie

Ervoor zorgen dat mensen meedoen aan de energietransitie vindt plaats op verschillende niveaus: lokaal (dicht bij de leden en gemeentelijk), regionaal (RES), provinciaal en landelijk (beleid, wetgeving). Op alle niveaus zijn ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de ontwikkelingen op lokaal niveau goed blijven aansluiten op landelijke ontwikkelingen. FEZOB bundelt de lokale belangen en verwoordt het naar provinciale en landelijke niveaus. Het is ook de plek om landelijke ontwikkelingen te vertalen naar lokaal. Door deze samenwerking zijn alle lokale coöperaties vertegenwoordigt richting provinciale en landelijke belangenorganisaties.

De aangesloten coöperaties

FEZOB is een netwerkorganisatie waarin energiecoöperaties met elkaar samenwerken. Het betreft zowel energie coöperaties die actief zijn in grootschalige opwek, als ook energie coöperaties en verenigingen die zich richten op energiebesparing en duurzame energie voor en op woningen en gebouwen. Samen zorgen zij ervoor dat mensen in beweging komen en maatregelen treffen om de energietransitie vorm te geven. FEZOB brengt kennis bij elkaar en behartigt de gezamenlijke belangen. Met als meest belangrijke doelstelling: deelnemende coöperaties versterken.

FEZOB wordt vertegenwoordigd door onderstaande personen:
– Rudy Snel, voorzitter
– Andries Mulder, financiën
– Iwan Gijsbers, deelname adviesgroep RES

FEZOB vertegenwoordigt alle energie coöperaties werkzaam binnen het RES/MRE gebied. Wilt u met een van de energie coöperaties in contact komen stuur dan een mail naar info@fezob.nl.

Financiering

Bij veel duurzame ontwikkelprojecten is het lastig om voldoende middelen beschikbaar te krijgen om de eerste stappen te zetten. Denk aan voorfinanciering van de eerst stappen (initiatiefase, haalbaarheidsonderzoek).

FEZOB heeft het initiatief genomen om samen met de andere RES-regio’s binnen de provincie Brabant, een financieringsfonds op te richten, wat tevens inhoudelijke ondersteuning kan geven, specifiek voor dit doel: BODE. BODE staat voor: Brabants Ontwikkelfonds Duurzame energie.

BODE bestaat uit een BODE fonds en BODE support.
BODE fonds is exclusief opgezet om de financiering van projecten op het gebied van hernieuwbare energie te ondersteunen. BODE support helpt initiatieven om van idee naar realisatie te komen met financieringsbijdrage van BODE fonds.